Bonitační řád DK ČR

I. Základní ustanovení 

 1. Účelem bonitačního řádu je stanovení jednotlivých směrnic pro pořádání a organizaci bonitací a pro činnost bonitační komise.
 2. Bonitace je odbornou chovatelskou činností, která na základě poznatků o exteriérových a povahových vlastnostech dalmatina hodnotí v porovnání s platným standardem FCI chovnou upotřebitelnost bonitovaného jedince. Slouží k určení předností, nedostatků a vad jedince, k posouzení jeho rodokmenové hodnoty a je vodítkem pro výběr chovných párů.
 3. Úplné absolvování bonitace je jednou ze základních podmínek pro zařazení bonitovaného jedince do chovu. Bonitace platí pro celý život.
 4. Bonitaci provádí tříčlenná, výborem klubu určená bonitační komise. Je obsazená posuzovatelem exteriéru a dalšími dvěma  delegovanými členy.
 5. Bonitace se mají právo zúčastnit všichni oblastní poradci chovu.
 6. Bonitační komise je oprávněna ze závažných důvodů (zdravotní stav apod.) odložit své rozhodnutí o chovnosti na další bonitaci.
 7. Posuzování na bonitaci probíhá podle platného standardu FCI. Hodnocení se zapisuje do bonitační karty a výsledek se vyznačí do průkazu původu s vyjádřením "chovný" či "nechovný" včetně bonitačního kódu.
 8. Bonitační komise je oprávněna rozhodnout o opakování bonitace i za předpokladu, že dojde k oprávněné pochybnosti o identitě předvedeného jedince, případně i bonitaci zrušit.
 9. Proti rozhodnutí bonitační komise má majitel právo se odvolat k výboru klubu. Musí tak učinit nejpozději do 1 měsíce od konání bonitace. vyhoví-li výbor klubu tomuto odvolání, bude bonitace opakována před komisí rozšířenou o další dva členy chovatelského kolegia.

 

II. Všeobecná ustanovení

 1. Bonitace se mohou zúčastnit jedinci výhradně s platným průkazem původu a po dosažení věku nejméně 15 měsíců.
 2. Bonitace se mohou zúčastnit pouze zdravá zvířata. Při přejímání na bonitaci předloží majitel očkovací průkaz s platným očkováním proti vzteklině a dalším povinným očkováním, veterinární atest, že jedinec nepochází z místa výskytu nákazy. Bydlí-li majitel v místě konání bonitace, toto potvrzení se nevyžaduje.
 3. Komise je oprávněna vyloučit z bonitace špinavého, zanedbaného nebo zahmyzeného jedince. Dále jedince, který není na bonitaci řádně připraven, nelze jej posoudit v postoji a pohybu a zkontrolovat mu chrup.

 

III. Pořádání bonitací

 1. Bonitace pořádá výhradně klub a to buď samostatně nebo při příležitosti některé z výstav či ve spolupráci s jiným klubem. Výbor DK určí odpovědné osoby, které ručí za průběh bonitace a řádné vyúčtování.
 2. Klub je povinen informovat včas své členy o místu a datu konání bonitace a umožnit tak účast na bonitacích jak majitelům bonitovaných jedinců, tak i ostatním členům.
 3. Klub je povinen plánovat a uskutečnit dostatečný počet bonitací za běžný kalendářní rok. Klub je oprávněn určit navíc i mimo plánovanou bonitaci, je-li to v zájmu chovu.
 4. Individuální bonitace je možná. Majitel dalmatina o ní musí předem písemně požádat výbor klubu a musí uhradit veškeré náklady.
 5. Na bonitaci se majitel přihlásí ve stanoveném termínu. V přihlášce uvede kromě své plné adresy PSČ a telefonu jméno přihlašovaného jedince, datum narození psa, číslo zápisu v plemenné knize, jména obou rodičů s čísly jejich zápisu a názvy chovatelských stanic. Importovaní jedinci musí být přeregistrováni v plemenné knize ČMKU.
 6. Odpovědný pořadatel zajistí odpovídající prostor pro uspořádání bonitace též pro případ nepříznivého počasí. Při vstupu psa do prostoru zajistí zdravotnickou a veterinární službu.
 7. Nedílnou součástí bonitace je fotografování psa z obou stran dle pokynů pořadatel.
 8. Pořadatel odpovídá za předání originálů bonitačních karet hlavnímu poradci chovu do 30 ti dnů po konání bonitace. Zároveň v tomto termínu provede veškeré vyúčtování akce.

 

IV. Závěr

Bonitační karta se vyplňuje dvojmo, originál zůstává v archivu Dalmatin klubu, kopii obdrží majitel psa. Výsledky bonitace se uveřejňují.