Kárný řád DK ČR

1.      Dalmatin klub (dále jen DK) je zájmové sdružení chovatelů a přátel dalmatinů, kteří se zabývají výhradně zájmovou kynologickou činností. Jako každá organizovaná činnost i činnost v DK vyžaduje dobrovolnou a uvědomělou kázeň svých členů.

2.      Mimo jiné je i úkolem DK stanovit normy pro správnou činnost všech jeho členů a zakročit v případě jejich porušení. Z tohoto důvodu byl vydán kárný řád DK.

3.      Účelem kárného řádu je stanovit postup při stíhání disciplinárního provinění objektivně, posoudit míru zavinění a spravedlivě postihnout provinilé členy zejména však disciplinárním řízením předcházet a tak přispívat k dobrému postavení klubu v České republice i v zahraničí.

§1
Úvodní ustanovení

1.      Podle tohoto kárného řádu se zavádí kárné řízení proti každému členu DK, který se dopustí kárného provinění.

2.      Kárné řízení se zavede i s tím, jehož členství v DK zaniklo před zahájením kárného řízení nebo v jeho průběhu ve smyslu organizačního řádu DK, uloží se kárné opatření pouze v případě, bude-li rozhodnuto o trvalém nebo dočasném vyloučení nebo trvalém a dočasném zákazu chovatelské činnosti.

3.      Pokud se v kárném řízení projeví natolik závažné okolnosti, které by jakýmkoliv způsobem vážně porušily právní předpisy, vyhlášky a zákony, může vznést DK podnět k trestnímu stáhání obviněného a to buď samostatně nebo ve spolupráci s ČMKU.

§2
Kárné orgány

1.      Kárným orgánem DK je kárná komise.

2.      Odvolacím orgánem je výbor DK. Jeho rozhodnutí je konečné a lze se proti němu odvolat pouze ke KK ČMKU prostřednictvím výboru DK.

§3
Kárné provinění

1.      Kárného provinění se dopouští ten, kdo úmyslně nebo z nedbalosti porušil:

o        organizační řád a další chovatelské popřípadě výcvikové normy DK

o        řády a směrnice ČMKU, FCI

o        svým jednáním opětovně nebo hrubým způsobem narušuje vztahy mezi členy DK, nebo obdobným jednáním poškodí důvěru veřejnosti v DK

o        jedná proti zájmu DK a zájmům kynologie

o        bez vážného důvodu neplní povinnosti vyplívající z funkce v orgánech DK, do kterého byl se svým souhlasem zvolen

o        porušuje platné právní předpisy na ochranu zvířat proti týrání, neposkytuje jim dostatečnou péči v souvislosti s chovem a držením psů

o        za kárné provinění se pokládá i pokus, pomoc či jiná forma součinnosti takového provinění

§4
Kárná opatření

1.      Kárná komise může za kárné provinění uložit kárná opatření.

2.      Kárná opatření jsou:

o        napomenutí před kárnou komisí

o        písemné napomenutí (důtka) s výstrahou

o        zákaz výkonu funkcí v orgánech DK na dobu 1-10 let

o        trvalý zákaz chovu

o        trvalé vyloučení z DK

3.      Kárné provinění nelze stíhat po uplynutí promlčecí doby.

4.      Za jedno kárné provinění lze uložit jedno kárné opatření. Při opakovaném provinění lze uložit další kárné opatření.

5.      Kárná opatření uložená podle bodu 2 tohoto kárného řádu se mohou zveřejnit v klubovém zpravodaji.

§5 
Promlčení kárného provinění

1.      Promlčecí doba je 2 roky ode dne kárného provinění.

2.      Zahájením kárného řízení se promlčecí doba zastavuje.

3.      promlčecí doba se přerušuje zahájením kárného řízení a to do doby jeho pravomocného ukončení. Přerušením promlčení začíná nová promlčecí doba.

§6
Kárné řízení

1.      Kárné řízení má působit výchovně nejen na kárně stíhané, ale i na ostatní členy DK.

2.      Kárné řízení se pokládá za zahájené, jakmile došlo kárné komisi písemné oznámení o kárném provinění.

3.      Kárná komise zašle obviněnému členu písemné vyrozumění o tom, že je s ním zahájeno kárné řízení a uvede v něm čeho se obvinění týká. Vyrozumění zašle nejpozději do jednoho měsíce od zahájení kárného řízení doporučeným dopisem.

4.      Kárná komise provede všechny úkony potřební k tomu, aby byl zjištěn správně a úplně skutkový stav i objektivní pravda. V kárném řízení musí být dodrženy obecně platné právní předpisy.

5.      Je-li kárně stíhán člen orgánu klubu a jeho setrvání ve funkci by mohlo ovlivnit průběh nebo výsledek kárného řízení, může kárný orgán pozastavit výkon funkce stíhaného až do konečného rozhodnutí.

6.      Kárné řízení se zastaví, jestli-že:

o        stíhaný zemřel

o        stíhaný není způsobilý k právním úkonům

o        uplynula stanovená promlčecí doba

o        není-li naplněna skutková podstata kárného řízení

7.      Usnesení o zastavení kárného řízení se sdělí stíhanému do 15-dnů doporučeně, s výjimkou, kdy stíhaný zemřel.

8.      Kárné řízení je neveřejné.

§7
Předvolání

1.      Kárně stíhaný musí být ke kárnému řízení včas pozván a to doporučeným dopisem, alespoň 15 dnů předem. V pozvánce musí být kárně stíhaný upozorněn na následky bezdůvodného nedostavení se ke kárnému jednání.

2.      Nedostaví-li se kárně stíhaný, který byl řádně pozván ke kárnému jednání bez řádné omluvy, může kárná komise rozhodnout v jeho nepřítomnosti.

3.      V kárném řízení se každý zpravidla zodpovídá osobně. Zastupování zmocněncem je přípustné v rozsahu platných zákonů.

§8
Průběh kárného řízení

1.      Kárná komise se zabývá všemi důkazy, které uzná za potřebné a vhodné, aby mohla objektivně rozhodnout.

2.      Členové DK mají právo se na základě pozvání dostavit k jednání kárné komise, podat svědectví či odborný posudek.

3.      O průběhu kárného řízení se pořizuje zápis, který musí obsahovat:

o        složení kárné komise

o        datum a místo jednání

o        osobní údaje kárně stíhaného, popřípadě jeho funkce v DK

o        podstatu provinění

o        důkazní prostředky

o        rozhodnutí o uložení kárného opatření

4.      Zápis podepisují všechny zúčastněné osoby

§9
Kárné rozhodnutí

1.      Před vydáním kárného rozhodnutí musí být dána kárně stíhanému možnost vyjádřit se ke kárnému stíhání a ke vznesenému obvinění v případě, že není naplněn odstavec §7, odstavec 2.

2.      O vině kárně stíhaného rozhodne kárná komise v neveřejné poradě. Pokud se kárně stíhaný kárného provinění prokazatelně dopustil, rozhodne kárná komise o druhu kárného opatření. Nebylo-li obvinění prokázáno, rozhodne komise o zastavení kárného řízení.

3.      Uzná-li kárná komise kárně stíhaného vinným, může mu zároveň předepsat k úhradě náklady kárného řízení.

4.      Kárné rozhodnutí musí obsahovat:

o        složení kárné komise

o        den a místo vyhlášení rozhodnutí

o        osobní údaje kárně stíhaného, popřípadě jeho funkce v DK

o        podstatu obvinění

o        uložení kárného opatření

o        zdůvodnění rozhodnutí

o        při uložení kárného opatření podle §4 odstavec 2, tohoto kárného řádu, musí být uveden začátek a konec zákazu nebo vyloučení pokud se potrestaný vzdal odvolání

o        případný výrok o povinnosti uhradit náklady kárného řízení

o        případný výrok o zveřejnění v klubovém zpravodaji

o        poučení o odvolání

5.      Rozhodnutí o uložení kárného opatření podepisuje předseda kárné komise nebo člen kárné komise pověřený vedením kárného řízení.

6.      Kárné rozhodnutí se sděluje vždy písemně doporučeným dopisem do 15-ti dnů po jeho vyhlášení a to i tehdy, jedná-li se o rozhodnutí zprošťující.

§10
Odvolání

1.      Opravným prostředkem proti kárnému rozhodnutí je odvolání. Podává se vždy písemně u kárné komise a to do 15-ti dnů ode dne doručení.

2.      Včas podané odvolání nemá odkladný účinek. Odvolání podané opožděně kárná komise zamítne. Došlo-li k zameškání lhůty ze závažných důvodů, může odvolací orgán povolit navrácení lhůty. O navrácení lhůty musí být požádáno do 3 dnů od pominutí překážky, která mu v podání odvolání bránila současně s důvody o zmeškání úkolu. Odvolání může pak podat do 15-ti dnů od doručení o povolení navrácení odvolací lhůty.

3.      Ke každému včas podanému odvolání soustředí kárná komise na svém nejbližším zasedání veškeré doklady a předloží každé odvolání do 15-ti dnů ode dne zaslání se svým vyjádřením odvolacímu orgánu - výboru klubu.

4.      Odvolací orgán může nesprávné kárné rozhodnutí zejména rozhodnutí odporující právním předpisům zrušit nebo změnit a rozhodnout sám, nebo takové rozhodnutí zrušit a vrátit zpět komisi k novému projednání a rozhodnutí. Rozhodne-li odvolací orgán pravomocně, zašle své rozhodnutí do 15-ti dnů kárně postiženému a kárné komisi. V odvolacím řízení nelze uložit přísnější trest.

5.      Odvolací orgán zamítne odvolání, bylo-li podáno osobou neoprávněnou nebo shledá-li že není důvodné.

§11
Právní moc a vykonatelnost kárného rozhodnutí

1.      Kárné rozhodnutí nabývá právní moci a je vykonatelné, jestli-že:

o        se provinilý vzdal odvolání

o        ve lhůtě proti němu nebylo podáno odvolání

o        bylo-li odvolacím orgánem potvrzeno nebo změněno

§12
Výkon kárného opatření

1.      Výkon kárného opatření lze provést jen tehdy, až kárné rozhodnutí, jímž bylo opatření uloženo, nabylo právní moci.

2.      Výkon takového opatření provede, popřípadě jeho provedení zajistí kárná komise.

3.      Uveřejnění kárného opatření a rozhodnutí se provede tak, že platné rozhodnutí se buď v plném znění nebo ve stručném a srozumitelném výtahu nebo komentářovou formou zveřejní v klubovém zpravodaji.

4.      Po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla uložena náhrada nákladů kárného řízení, vyzve kárná komise provinilého, aby uloženou náhradu zaplatil do 15-ti dnů a současně ho upozorní, že nezaplacení bude posuzováno jako hrubé porušení organizační kázně DK.

§13
Přezkoumací pravomoc

1.      Výbor DK může i mimo odvolací řízení přezkoumávat pravomocné rozhodnutí kárné komise na základě stížnosti nebo z vlastního podnětu. Přezkoumávat pravomocné rozhodnutí lze do jednoho roku po nabytí právní moci.

2.      Stížnost proti rozhodnutí kárné komise lze podat do jednoho roku ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci.

3.      Proti rozhodnutí v přezkoumacím řízení není odvolání přístupné.

4.      Neopodstatněnou stížnost výbor DK odloží a tuto skutečnost oznámí stěžovateli.

§14
Závěrečná ustanovení

1.      Tento kárný řád projednal a schválil výbor DK dne 17. 1. 1997 a vyhlašuje jeho platnost a účinnost ode dne zveřejnění v klubovém zpravodaji. Veškerá ustanovení tohoto kárného řádu jsou plně v souladu a návaznosti na kárný řád ČMKU.